Administratorem danych osobowych jest: ZMEDIC ul.Sarnia 24, 62-090 Kiekrz, NIP 9721013204, kontakt@zmedic.pl.
Cel przetwarzania danych osobowych:
Celem przetwarzania jest zapewnienie organizacji pracy oraz spełnienie wymogów w zakresie wykonywanych usług.
Podstawy prawne oraz urzędy.
(art. 9 ust. 2 lit. h RODO); Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej;
Ustawa z dnia 06 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Okres przechowywania danych osobowych jest zgodny z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Nie wykonujemy zabiegów, które muszą odbywać się w warunkach szpitalnych.
Dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej.